Gedragsregels

CAPSLOC is onderdeel van Welzijn Capelle en hanteert als zodanig dezelfde gedragsregels:

Van iedere bezoeker medewerker, stagiaire cq. vrijwilliger wordt verwacht, dat hij/zij zich gedraagt volgens algemeen aanvaarde omgangsnormen. Gedrag en taalgebruik dat door anderen als ongewenst of intimiderend wordt ervaren is niet acceptabel. Ongewenste omgangsvormen hebben immers gevolgen voor de betrokken medewerker(s), de sfeer, arbeidsprestaties, het verzuim, het personeelsverloop, etc.. Zowel direct betrokkenen als de organisatie ondervinden hier last of schade van.

Het beleid ongewenste omgangsvormen geeft de organisatie en haar medewerkers richtlijnen om een voor hem/haar ongewenste situatie ten aanzien van ongewenste omgangsvormen te kunnen voorkomen of beëindigen. Toepassingsgebied Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag is het uitgangs- en vertrekpunt de ervaring (en) van de bezoeker, of medewerker die hiervan last heeft en dus niet wat de bedoelingen zijn van de ‘veroorzaker’.

Definities

Onder ongewenste omgangsvormen wordt binnen Welzijn Capelle verstaan: discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, fysiek geweld en andere vormen van (verbale) agressie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of herkomst, die tot doel of gevolg heeft de gelijke behandeling van anderen aan te tasten of teniet te doen.

Pesten

Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en mobiel pesten. Voorbeelden van pesten zijn:
• iemand als lucht behandelen
• iemand bespotten
• iemand in het openbaar belachelijk maken
• iemand zinloze arbeidstaken geven • telefoonterreur

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is ongewenst gedrag van seksuele aard of ander op geslacht gebaseerd gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van mannen en vrouwen op het werk. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag waarvan de betrokkene niet is gediend. Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en/of opgelegd is. Het kan hierbij gaan om:

• onnodige of ongewenste aanrakingen
• voortdurende opmerkingen over het uiterlijk
• dubbelzinnige opmerkingen of gebaren
• (poging tot) aanranding of verkrachting

Geweld en agressie

Als er gesproken wordt over geweld en agressie, dan gaat het om voorvallen waarbij een werknemer psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden, die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Er zijn drie vormen van geweld te onderscheiden:
• verbaal: schelden en beledigen;
• psychisch: lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren;
• fysiek : schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen.

Melding

Als een medewerker of bezoeker persoonlijk geconfronteerd is met omgangsvormen die hij /zij ongewenst vindt, dan kan hij/zij dit melden bij een medewerker van CAPSLOC. Tijdens producties is de productieleider het aanspreekpunt. Indien de veroorzaker een medewerker van CAPSLOC is, kan ook achteraf telefonisch (010-2587850) contact worden opgenomen met het kantoor van CAPSLOC om de melding te maken.

Geheimhouding en bescherming

Een ieder, die betrokken is bij de uitvoering van dit beleid en daarbij de beschikking heeft over de gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of wanneer uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit beleid de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Welzijn Capelle draagt er zorg voor dat bij gebruikmaking van de klachtenregeling de melder niet wordt benadeeld in zijn/haar positie binnen het bedrijf.

Sancties/maatregelen

Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn, kan de organisatie op advies van de klachtencommissie aan de aangeklaagde medewerker een sanctie opleggen. De zwaarte van de maatregel wordt van geval tot geval bepaald en zal afhankelijk zijn van de ernst van het voorval. In principe kunnen de volgende sancties worden opgelegd:
• mondelinge waarschuwing
• uitzetting van het pand
• pandverbod

De medewerkers van CAPSLOC zijn bevoegd maatregelen te nemen om de goede gang van zaken te handhaven en te bevorderen. Bezoekers volgen aanwijzingen van CAPSLOC medewerkers en /of beveiliging op. Bij het niet naleven van de huisregels kan de toegang tot het pand worden ontzegd, zonder restitutie van entreegeld.